پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اَعشار قرآن : تقسیم قرآن به ده قسمت

به تقسیم دهگانه قرآن در اصطلاح «اعشار قرآن» گفته می‌شود که به‌این شرح است:

1. ابتدای قرآن تا پایان آیه 90 سوره آل عمران (هم الضالون) .

2. از آیه 91 سوره آل‌عمران تا پایان آیه 81 سوره مائده (کثیراً منهم فاسقون) .

3. از آیه 82 سوره مائده تا پایان آیه 40 سوره انفال (و نعم النصیر) .

4. از آیه 41 سوره انفال تا پایان آیه 52 سوره یوسف (کید الخائنین) .

5. از آیه 53 سوره یوسف تا پایان آیه 74 سوره کهف (شیئاً نکراً) .

6. از آیه 75 سوره کهف تا پایان آیه 20 سوره فرقان (وکان ربک بصیراً) .

7. از آیه 21 سوره فرقان تا پایان آیه 30 سوره احزاب (وکان ذلک علی الله یسیراً) .

8. از آیه 31 سوره احزاب تا 46 سوره فصّلت (بظلاّم للعبید) .

9. از آیه 47 سوره فصّلت تا پایان سوره حدید.

10. از سوره مجادله تا پایان قرآن کریم.

نکته: یکی دیگر از تقسیمات قرآن، تقسیم قرآن به ده آیه ده آیه است. این نوع تقسیم و تجزیه، سابقه‌ای بس طولانی دارد و برای نشان دادن آن از علامت «ع» یا «عشر» استفاده و اصطلاحاً به آن «تعشیر» گفته می‌شود.

نیز ر.ک:علائم اعشار قرآن، تعشیر، تقسیمات شکلی قرآن.

منابع

  1. مقدمتان فی علوم القرآن : صفحه 244
  2. فنون الافنان فی عجائب علوم القرآن : صفحه 258
  3. تاریخ قرآن : صفحه 543
  4. حصن الامان فی تجوید القرآن : صفحه 127

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اَعشار قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عواشر قرآن

اعم

تقسیمات شکلی قرآن

وابسته

تعشیر، علائم اَعشار قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اَعشار قرآن به زیرصفحه اَعشار قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 251
  • الجامع لاحکام القرآن جلد 1 : صفحه 63
  • تاریخ قرآن : صفحه 543، 545
  • حصن الامان فی تجوید القرآن : صفحه 127
  • فنون الافنان فی عجائب علوم القرآن : صفحه 258
  • مقدمتان فی علوم القرآن : صفحه 244