پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:اولین آیه.

اصطلاح‌نامه

اعم

آیات مکّی، اولین آیه

وابسته

آخرین آیه، آخرین آیه مکی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اولین آیه مکی به زیرصفحه اولین آیه مکی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اسباب النزول : صفحه 6