پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اولوالنهی"واژه زیر را بکار ببرید:

اهل فضل ( فقه )