پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام معتده، انقضا

وابسته

دعوی انقضای عده، دعوی در سبقت رجوع و انقضای عده، عِدّه

منابع

  • المصادر الفقهیة جلد 32 : صفحه (251-6)
  • المصادر الفقهیة جلد 34 : صفحه 1305، 1519
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 20 : صفحه 271
  • فقه السنة جلد 2 : صفحه 297
  • مهذب الاحکام جلد 26 : صفحه 81