پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «انجیر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تین

اعم

میوه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه انجیر به زیرصفحه انجیر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الجامع العباسی : صفحه 343
  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 42
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 491
  • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 384
  • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 15 : صفحه 51