عملکردها

امتناع عرفی

از دانشنامه علوم اسلامی

اصطلاح‌نامه

وابسته

عرف ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه امتناع عرفی به زیرصفحه امتناع عرفی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • بحوث فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 52، 53