عملکردها

اماره موضوعی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

اماره موضوعی : طریق ظنّی معتبرِ کاشف از موضوع حکم شرعی

اماره موضوعی که مقابل اماره حکمی است، به اماره‌ای گفته می‌شود که طریق به موضوع و مثبت آن می‌باشد، مانند شهادت دو مرد عادل.

به عنوان مثال، اگر در مالکیت شخصی که اتومبیلی را در تصرف خود دارد، تردید شود ـ در واقع تردید در موضوع، یعنی مالک، است نه در حکم و مقررات مالکیت، که حرمت تصرف غیر مالک و جواز تصرف مالک، می‌باشد _ در چنین حالتی که شبهه، شبهه موضوعی است، بر اساس قاعده ' ید ' و ' تصرف ' که علامت و اماره مالکیت است، حکم به نافذ بودن تصرفات متصرف می‌شود.

منابع

  1. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه (117-118)
  2. تحریرالمعالم : صفحه 149
  3. مناهج الوصول الی علم الاصول جلد 1 : صفحه 316
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

امارات ( اصول فقه )

وابسته

اماره حکمی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اماره موضوعی به زیرصفحه اماره موضوعی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 239، 241
  • تحریرالمعالم : صفحه 149
  • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 265
  • فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه (117-118)
  • مناهج الوصول الی علم الاصول جلد 1 : صفحه 316