عملکردها

اماره تأسیسی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

اماره تأسیسی : اماره اختراع شده توسط شارع

' تأسیس ' در لغت به معنای پی نهادن و ایجاد کردن است.

اماره تأسیسی، مقابل اماره امضایی است و به اماره‌ای گفته می‌شود که شارع مقدس، ابتداءاً آن را جعل و تأسیس نموده است، بی آن که در نزد عقلا، سابقه عمل به آن وجود داشته باشد، مانند: شهادت دو مرد و چهار زن برای اثبات زنا.

منابع

 1. اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 22
 2. فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 282
 3. انوار الاصول جلد 1 : صفحه 336
 4. جلد 1 : صفحه 381
 5. بدایع الافکار : صفحه 96
 6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اماره تأسیسی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

امارات جعلی، طرق تأسیسی، طرق مخترعه، طریق جعلی، طریق خاص ابتدایی

اعم

امارات ( اصول فقه )

وابسته

اماره امضایی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اماره تأسیسی به زیرصفحه اماره تأسیسی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • جلد 3 : صفحه 156، 818
 • جلد 1 : صفحه 381
 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 22، 445
 • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 336
 • بدایع الافکار : صفحه 96
 • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 282، 283
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 627
 • : صفحه 156، 818