عملکردها

اماره امضایی

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

اماره امضایی : طریق رایج بین عقلا و مورد تأیید شارع

' امضا ' در لغت به معنای اجازه دادن، تنفیذ و تأیید است.

اماره امضایی، مقابل اماره تأسیسی بوده و به اماره‌ای گفته می‌شود که سابقه عمل به آن به طور مستمر نزد عقلا وجود دارد و شارع نیز با سکوت (عدم ردع) یا اعلام رضایت خود، این عمل عقلا را امضا نموده و از آن نهی نکرده است، مثل: خبر واحد.

منابع

 1. جلد 3 : صفحه 818
 2. جلد 3 : صفحه 156
 3. انوار الاصول جلد 1 : صفحه 336
 4. بدایع الافکار : صفحه 96
 5. فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 282
 6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اماره امضایی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

طرق امضایی، طرق خاص امضایی

اعم

امارات ( اصول فقه )

وابسته

اماره تأسیسی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اماره امضایی به زیرصفحه اماره امضایی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • جلد 3 : صفحه 156، 818
 • جلد 1 : صفحه 381
 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 445
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 70
 • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 336
 • بدایع الافکار : صفحه 96
 • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 282
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 627