پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

اِعلان: آشکار کردن.

در اعلان بر خلاف اعلام (--' اعلام) شیوع و گسترش خبر در سطح عموم مورد نظر است. اعلان در باب‌های طهارت، زکات، نکاح و شهادات مطرح شده است.

اعلان مؤمنان برای حضور در تشییع جنازه مؤمن 1، عقد ازدواج دائم 2، ورود

________________________________________

578

قاضی به شهر 3 و اجرای حدّ توسط حاکم شرع 4 مستحب است.

(--' آشکار) (--' اظهار)

1 - جواهر الکلام 4 278 - 279.

2 - 29 40.

3 - تبصرة المتعلمین 236.

4 - جواهر الکلام 41 353.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 577

اصطلاح‌نامه

اعم

ابلاغ ( فقه )

اخص

اعلان فسق امام جماعت، اعلان نجاست، تعریف ( اعلان مال )
به لحاظ سیاسات:
اعلان رجم، اعلان ورود قاضی
به لحاظ عبادات:
اعلان اجتماع عید و جمعه، اعلان زکات، اعلان صدقه، اعلان کوچ از منا، اعلان نماز باران
به لحاظ محجور بودن:
اعلان حال مدیون، اعلان حجر سفیه، اعلان حجر مفلس
به لحاظ معاملات:
اعلان ریسک بیمه، اعلان عیب مبیع، اعلان غش، اعلان فسخ، اعلان نکاح

وابسته

اذان اعلان

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اعلان ( رساندن خبر ) به زیرصفحه اعلان ( رساندن خبر )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 5 : صفحه 261
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 249
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 577