پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اعلام الحرم"واژه زیر را بکار ببرید:

انصاب حرم