پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اعجاز مضمونی قرآن"واژه زیر را بکار ببرید:

اعجاز محتوایی قرآن