عملکردها

اعجاز محتوایی قرآن

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

اعجاز محتوایی قرآن : معجزه‌بودن قرآن از جهت معارف آن

«اعجاز محتوایی قرآن» در برخی از منابع با عنوان‌های اعجاز مضمونی، اعجاز مفهومی و اعجاز معارفی قرآن مطرح شده است.

قرآن از نظر محتوایی مهم‌ترین معارف همچون اِخبار به غیب، انذار، ترغیب، تعیین حقوق فردی و اجتماعی، قوانین جنگ و دفاع، مسائل تربیتی، و… را دربردارد.

اعجاز محتوایی (آوردن آن محتوای بلند و مفاهیم عالی در عصر جاهلی) کاری است که از عهده یک فرد عادی خارج است.

منابع

  1. شناخت قرآن : صفحه 594

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اعجاز محتوایی قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اعجاز مضمونی قرآن، اعجاز معارفی قرآن، اعجاز مفهومی قرآن

اعم

اعجاز قرآن ( علوم قرآنی )، وجوه اعجاز قرآن

اخص

اعجاز اخلاقی قرآن، اعجاز استدلالی قرآن، اعجاز تشریعی قرآن، اعجاز جدلی قرآن، اعجاز عددی قرآن، اعجاز علمی قرآن ( علوم قرآنی )، اعجاز غیبی قرآن ( علوم قرآنی )، اعجاز وعدههای قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اعجاز محتوایی قرآن به زیرصفحه اعجاز محتوایی قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • البرهان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 109
  • البیان فی اعجاز القرآن : صفحه 234
  • التمهید فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 23، 95
  • شناخت قرآن : صفحه 594
  • مدخل التفسیر : صفحه 46
  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 366، 466
  • پژوهشی در شیوه های اعجاز قرآن : صفحه 130