پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اعجاز خلود قرآن"واژه زیر را بکار ببرید:

اعجاز جاودانگی قرآن