عملکردها

اعجاز جاودانگی قرآن

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

اعجاز جاودانگی قرآن : معجزه‌بودن قرآن از جهت جاودانگی اعجاز آن برای همه زمان‌ها

«اعجاز جاودانگی قرآن» در برخی از منابع علوم قرآنی با عنوان «اعجاز ابدیت» و «اعجاز خلود» یافت می‌شود. همان‌گونه که رسالت پیامبر (ص) برخلاف رسالت انبیای گذشته، یک رسالت جاودانه است، معجزه پیامبر اکرم (ص) نیز برخلاف معجزات پیامبران پیشین، جاودانه و ابدی بوده، مخصوص زمان معین و مکان خاصی نیست، تا همان‌گونه که قرآن گواه صدق نبوت پیامبر اسلام برای گذشتگان بود، برای آیندگان نیز دارای چنین نقشی باشد.

منابع

 1. مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 360
 2. البیان فی تفسیر القرآن : صفحه 43
 3. تاریخ و علوم قرآن : صفحه 185
 4. آشنایی با قرآن جلد 2 : صفحه 170
 5. مدخل التفسیر : صفحه 42

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اعجاز جاودانگی قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اعجاز ابدیت قرآن، اعجاز خلود قرآن

اعم

اعجاز قرآن ( علوم قرآنی )، وجوه اعجاز قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اعجاز جاودانگی قرآن به زیرصفحه اعجاز جاودانگی قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • آشنایی با قرآن جلد 2 : صفحه 170
 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 19
 • البیان فی تفسیر القرآن : صفحه 43
 • المعجزة الخالدة : صفحه 359
 • تاریخ و علوم قرآن : صفحه 185
 • سر البیان فی علوم القرآن : صفحه 97
 • مدخل التفسیر : صفحه 42
 • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 360، 361