عملکردها

اعجاز تناسب آیات

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

اعجاز تناسب آیات : معجزه‌بودن قرآن از جهت تناسب میان آیات

اعجاز تناسب آیات و ترتیب آن، به این معنا است که نحوه تنظیم و ترکیب آیات و ارتباط و تناسب بین آن‌ها حاکی از یک نظم خیره‌کننده فوق ‌تصور بشری است.

نیز ر.ک:تناسب آیات، ترتیب آیات.

منابع

 1. سلسله مباحث قرآن شناسی جلد 3 : صفحه 87
 2. سلسله مباحث قرآن شناسی جلد 3 : صفحه 78
 3. پژوهشی در نظم قرآن : صفحه 84
 4. معترک الأقران فی اعجاز القرآن جلد 1 : صفحه 43
 5. الاتقان فی علوم القرآن جلد 3 : صفحه 37
 6. تناسب آیات : صفحه 11

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اعجاز تناسب آیات» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اعجاز ترتیب آیات

اعم

اعجاز قرآن ( علوم قرآنی )، وجوه اعجاز قرآن

وابسته

تناسب آیات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اعجاز تناسب آیات به زیرصفحه اعجاز تناسب آیات/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 3 : صفحه 37، (369-370)
 • تناسب آیات : صفحه 11
 • سلسله مباحث قرآن شناسی جلد 3 : صفحه 78، 87
 • معترک الأقران فی اعجاز القرآن جلد 1 : صفحه 43
 • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 338
 • پژوهشی در نظم قرآن : صفحه 84