پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اعتزال از زوجه"واژه زیر را بکار ببرید:

کناره گیری از زوجه