پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

اطراف علم اجمالی : احتمالات عقلی منطبق بر معلوم به اجمال

اطراف علم اجمالی، به معنای مصادیق خارجی مورد تردید در موارد وجود علم اجمالی یا همان محدوده احتمالات عقلی منطبق بر علم اجمالی می‌باشد.

برای مثال، در موردی که شخص تردید دارد که در یکی از دو لیوان، خمر است، علم اجمالی، دو طرف دارد و اگر تردید داشته باشد که در یکی از ده لیوان، خمر است، علم اجمالی، ده طرف دارد.

به بیان دیگر، اطراف علم اجمالی، به معنای مصادیق خارجی‌ای است که وجود معلوم بالعرض، در ضمن آنها احتمال داده می‌شود.

مثال دیگر، آن است که مکلف علم اجمالی به وجود خمر در یکی از دو لیوان موجود در نزد او دارد، در این جا صورت ذهنی خمر، معلوم بالذات او است، که در آن هیچ گونه اجمال و تردیدی راه ندارد، و اما وی در مصداق خارجی خمر که معلوم بالعرض او است، تردید داشته و نمی‌داند آیا وجود این مصداق در ضمن لیوان ' الف ' تحقق یافته یا در ضمن لیوان ' ب ' و به این ترتیب، علم اجمالی او دو طرف دارد.

اطراف علم اجمالی ممکن است محصور و یا نامحصور باشد که هر کدام حکم مخصوص خود را دارد.

منابع

 1. اصول الاستنباط : صفحه 183
 2. المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 98
 3. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 530
 4. دروس فی علم الاصول : صفحه 379
 5. دروس فی علم الاصول : صفحه 135
 6. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 125
 7. انوار الاصول جلد 2 : صفحه 466
 8. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اخص

اطراف شبهه غیر محصوره، اطراف شبهه محصوره

وابسته

ابتلای به اطراف علم اجمالی، اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی، علم اجمالی ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اطراف علم اجمالی به زیرصفحه اطراف علم اجمالی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 50، 51، 52، 53، 56، 129، 130، 131، 238، 241، 242، 244، 256، 274، 283، 367
 • اصول الاستنباط : صفحه 183، 243، 245
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 527، 528، 530
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 125
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 3 : صفحه 204، 207، 208، 210، 211، 213، 216، 217، 247، 250، 252، 275، 276، 282، 303، 325، 347، 373، 374، 377، 378، 381، 385، 397، 398، 399، 400
 • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 98، 475، 477، 482، 488، 493، 494، 495، 497، 498
 • المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 254
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 311
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 4 : صفحه 216، 221، 226، 280، 306
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 142، 143
 • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 466
 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 134، 147، 149، 152، 153، 163، 484
 • بحوث فی علم الاصول جلد 5 : صفحه 196، 206، 210، 224، 228، 254، 256، 257، 270، 275، 283
 • تسدید الاصول جلد 2 : صفحه 212، 436
 • تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 253، 256، 262، 278، 284، 285، 318
 • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 163، 286، 305، 544
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 135، 179، 397
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 352، 361، 363، 366، 369، 370، 389، 398، 404
 • دروس فی علم الاصول : صفحه 135، 379
 • فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 428
 • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 78
 • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 10، 14، 16، 19، 21، 25، 36، 50، 55، 97، 693
 • کفایة الاصول : صفحه 309، 410
 • مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 308، 345، 346، 347، 348، 350، 351، 352، 356، 363، 366، 401
 • منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 103، 486
 • منتقی الاصول جلد 5 : صفحه 61، 62، 67، 78، 82، 104، 125، 127، 129، 163، 164، 167، 171، 174، 177، 182، 188، 214
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 4 : صفحه 530
 • نهایة الافکار جلد 3 : صفحه 301، 338، 363، 365
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 119
 • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 119