پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اصول ترجمه قرآن : امور لازم در ترجمه قرآن به زبان‌های دیگر

وظیفه و رسالت هر ترجمه‌ای انتقال پیام از زبان مبدأ به زبان مقصد بدون افزودن یا کاستن است. با توجه به اهمیت قرآن به عنوان کتاب وحی الهی، از نظر محققان، رعایت اصول و نکات ذیل برای مترجمان قرآن کریم ضرورت دارد:

1. تسلط کامل به زبان عربی و نیز زبان مقصد و رعایت دقایق و ظرایف هر دو زبان.

2. رعایت اصل امانتداری و پرهیز از هرگونه حذف و اضافه به بهانه ترجمه قرآن.

3. ریشه‌یابی مفهوم کلمات و توجه به فرسایش و دگرگونی معنای کلمات با گذشت زمان در همه زبان‌ها و از جمله زبان عربی.

4. کاستن از دخالت تفسیر در ترجمه.

5. استفاده از نثری پخته، سلیس و روان و پرهیز از واژگان مهجور و نامأنوس.

6. آگاهی به علم تاریخ و سرگذشت عالم و اقوام و ملل به‌ویژه منطقه عربستان و فرهنگ حاکم بر مردم آن و نیز آگاهی به مسائل جغرافیایی شبه جزیره و مناطق اطراف آن.

7. آگاهی به مسائل کلامی و فقهی و عنایت کامل به دیدگاه‌های اهل بیت (ع) در باره موضوعات قرآنی.

منابع

 1. البیان فی تفسیر القرآن : صفحه 505
 2. مجله بینات جلد 10 : صفحه 202
 3. مجله بینات جلد 10 : صفحه 197
 4. مجله بینات جلد 10 : صفحه 41
 5. تاریخ قرآن : صفحه 650
 6. ترجمه آوایی, تفسیر پیوسته و تاویل قرآن به قرآن ناطق : صفحه 299

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اصول ترجمه قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

شرایط ترجمه قرآن، مختصات ترجمه قرآن، مشخصات ترجمه قرآن، معیار ترجمه قرآن، مقدمات ترجمه قرآن، ویژگی‌های ترجمه قرآن

وابسته

ترجمه قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اصول ترجمه قرآن به زیرصفحه اصول ترجمه قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • البیان فی تفسیر القرآن : صفحه 505
 • تاریخ قرآن : صفحه 650
 • ترجمه آوایی, تفسیر پیوسته و تاویل قرآن به قرآن ناطق : صفحه 299
 • مجله بینات جلد 10 : صفحه 41، 197، 202
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 13 : صفحه 341
 • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 122
 • ویژه نامه مرکزترجمه قرآن مجیدبه زبانهای خارجی : صفحه 38، 48، 50، 52، 196، 201