پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اصل عَرضی : اصل عملی هم رتبه با اصل دیگر

اصل عرضی، مقابل اصل طولی بوده و عبارت است از: اصلی که از نظر رتبه در کنار اصل دیگر و در عرض آن می‌باشد؛ یعنی امکان اجرای هر کدام از آن اصل‌ها وجود دارد و عمل به یکی از آنها، به عدم جریان دیگری بستگی ندارد، مانند: اصل برائت عقلی و اصل برائت شرعی.

منابع

  1. منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 365
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

اصول عملی ( اصول فقه )

وابسته

اصل طولی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اصل عَرضی به زیرصفحه اصل عَرضی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • بحوث فی علم الاصول جلد 5 : صفحه 210
  • مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 402
  • منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 365