پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اصل طولی : اصل عملیِ متأخّر از اصل دیگر

اصل طولی، مقابل اصل عرضی بوده و عبارت است از اصلی که از نظر رتبه، متأخر از اصل عملی دیگر و در طول آن می‌باشد؛ به بیان دیگر، رابطه میان این دو اصل ترتبی است و یکی بر دیگری تقدم دارد.

به این ترتیب، جریان اصل طولی، به عدم جریان اصل دیگر بستگی دارد و با اجرای اصل دیگر، نوبت به اصل طولی نمی‌رسد، مانند: اصل مسببی که در طول اصل سببی است و با جریان اصل سببی، نوبت به اصل مسببی نمی‌رسد.

نکته:

همه اصول عملی که به آنها ادله فقاهتی می‌گویند، در طول ادله اجتهادی (امارات) قرار دارد [۱].

پانوشت

  1. منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 365
  1. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

اصول عملی ( اصول فقه )

وابسته

اصل عَرضی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اصل طولی به زیرصفحه اصل طولی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • بحوث فی علم الاصول جلد 5 : صفحه 210، 224
  • مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 356، 402
  • منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 365