پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اصل عملی عام : اصل جاری در تمام ابواب فقهی

اصل عملی عام، مقابل اصل عملی خاص بوده و به اصلی گفته می‌شود که در تمام ابواب فقه، یعنی از کتاب طهارت تا دیات، جریان دارد. برخی از این اصول، فقط عقلی است، مثل: ' اصالة التخییر ' و برخی فقط شرعی است، مثل: اصل استصحاب ـ البته قدما آن را اماره عقلی می‌دانند ـ و بعضی، هم شرعی و هم عقلی است، مثل: ' اصالة البرائه ' و ' اصالة الاحتیاط '.

منابع

  1. شرح اصول فقه جلد 4 : صفحه (9-10)
  2. اصول الفقه جلد 2 : صفحه (240-241)
  3. کفایة الاصول : صفحه 384
  4. ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 438
  5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اصل عملی عام» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اصول عملی عامه

اعم

اصول عملی ( اصول فقه )

وابسته

اصل عملی خاص

منابع

  • اصول الفقه جلد 2 : صفحه (240-241)
  • ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 438
  • شرح اصول فقه جلد 4 : صفحه (9-10)
  • کفایة الاصول : صفحه 384