پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اصل عملی خاص : اصل جاری در ابواب خاص فقهی

اصل عملی خاص، مقابل اصل عملی عام است و به اصلی گفته می‌شود که در موارد و ابواب خاص فقه جاری می‌شود، مانند: اصالت طهارت که تنها در مورد طهارت و نجاست جاری می‌شود و اصالت حلیت که تنها در مورد شک در حلیت و عدم حلیت جاری است؛ به خلاف اصل عملی عام که در تمام ابواب فقه جاری است، مانند: اصل استصحاب و اصل برائت.

منابع

  1. شرح اصول فقه جلد 4 : صفحه 10
  2. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 241
  3. کفایة الاصول : صفحه 384
  4. ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 438
  5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اصل عملی خاص» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اصول عملی خاصه

اعم

اصول عملی ( اصول فقه )

وابسته

اصل عملی عام

منابع

  • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 241
  • ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 438
  • شرح اصول فقه جلد 4 : صفحه 10
  • کفایة الاصول : صفحه 384