پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اصالت اشتغال عقلی"واژه زیر را بکار ببرید:

اصل احتیاط عقلی