پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اشتغال عقلی"واژه زیر را بکار ببرید:

اصل احتیاط عقلی