پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اشتباه ( تردد )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تردد

اعم

شک ( تردید )

اخص

اشتباه آب مضاف با مطلق، اشتباه حریت وارث، اشتباه حلال با حرام، اشتباه حیض، اشتباه در زمان وقوف، اشتباه در شرکت، اشتباه در محبو، اشتباه در مکان وقوف، اشتباه قبله، اشتباه کافر با مسلمان، اشتباه مباح با غصبی، اشتباه محل نجس، اشتباه مطلقه به زوجات، اشتباه نجس با پاک، اشتباه ولی میت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اشتباه ( تردد ) به زیرصفحه اشتباه ( تردد )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.