پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام غسل، اسلام کافر

اخص

اسلام بعد غسل جنابت، اسلام بعد غسل حیض، اسلام بعد غسل مستحاضه، اسلام بعد غسل نفاس

وابسته

غسل کافر

منابع

  • الخلاف : صفحه 127
  • المبسوط جلد 1 : صفحه 116
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 1 : صفحه 273
  • کشف اللثام (ط.ج) جلد 2 : صفحه 42
  • مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 277
  • نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام جلد 1 : صفحه 28