پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"استحسان به قیاس خفی"واژه زیر را بکار ببرید:

استحسان قیاسی