پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"استحسان به سنت"واژه زیر را بکار ببرید:

استحسان سنت