پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

استجلاب: جلب کردن.

از آن به مناسبت در باب‌های صلات و زکات سخن به میان آمده است.

باز گو کردن نمازی که به قصد قربت خوانده شده به دیگران، برای جلب توجّه آنان، موجب بطلان نماز می‌گردد. 1 رکوع و خم شدن در مقابل کسی به قصد بزرگ داشت و جلب محبت او جایز است، امّا این عمل به قصد عبادت، مخصوص خداوند و برای غیر او حرام است. 2 جدا کردن کودکان از مادرشان هنگام رفتن برای نماز باران (--' نماز باران) به جهت جلب خشوع و گریه آنان مستحب است. 3

________________________________________

391

دادن زکات برای جلب کردن و کشاندن افراد به سوی اطاعت و بندگی خداوند 4 و دادن هدایا به اهل سنّت (--' مخالف) برای جلب توجّه و محبت آنان و رفع اذیّت از مؤمنان جایز، بلکه از دادن آن به مؤمنان، افضل است. 5

1- کلمة التقوی 1 387.

2 - کشف الغطاء 1 323.

3 - مجمع الفائدة 3 15.

4 - کشف الغطاء 4 180.

5 - 1 3.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 390

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «استجلاب» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جلب توجه

اعم

افعال جوارحی ( فقه )

وابسته

ریا ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه استجلاب به زیرصفحه استجلاب/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 390
  • کلمة التقوی جلد 1 : صفحه 387