پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

وابسته

مجرای برائت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اسباب عقلایی به زیرصفحه اسباب عقلایی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 351