پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ارث اسیر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

میراث اسیر

اعم

احکام اسیر، ارث ( استحقاق )

وابسته

اسیر

منابع

  • المهذب جلد 2 : صفحه 165
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 3 : صفحه 69
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 171
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-2 : صفحه 71
  • معجم المغنی فی الفقه الحنبلی جلد 1 : صفحه 46