پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اراده وجوبی"واژه زیر را بکار ببرید:

اراده تام