پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اراده قوی ( اصول فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

اراده تام