پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ادوات استثنا"واژه زیر را بکار ببرید:

ادوات حصر و استثنا