پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ادات حصر ( اصول فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

ادوات حصر و استثنا