پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

وابسته

قصد امر

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اخذ قصد امر در متعلق امر به زیرصفحه اخذ قصد امر در متعلق امر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 336، 337، 341، 343، 346، 347
  • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 284، 285، 287، 288، 289
  • انوار الاصول : صفحه 284
  • بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 84، 85، 87
  • حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 168
  • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 244، 247
  • محاضرات فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 217، 218، 221