عملکردها

اخبار تعارض

از دانشنامه علوم اسلامی

رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

اخبار تعارض : احادیث بیان گر حکمِ اخبار متعارض

اخبار تعارض، اخباری است که چگونگی از بین بردن تعارض میان دو دلیل یا دو خبر را بیان می‌کند؛ مثل این که دو خبر متعارض از معصوم (ع) وارد شده که یکی حکم به جواز قرائت سور عزائم ـ سوره‌های دارای سجده واجب ـ در نماز و دیگری حکم به عدم جواز آن داده است؛ در این مورد، اخبار تعارض دلالت دارد بر این که حدیث دوم به دلیل مخالفت با عامه ترجیح دارد. بخشی از این اخبار، روایات مطلقی است که مضمون آنها ' خذوا بما خالف العامة و اترکوا ما وافقها ' [۱] ، می‌باشد.

پانوشت

 1. وسائل الشیعه جلد 18 : صفحه 85

منابع

 1. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 502
 2. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 436
 3. فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 137
 4. بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه (368-369)
 5. البحث فی رسالات عشر : صفحه 384
 6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اخبار تعارض» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اخبار باب تعارض

اخص

اخبار طرح، اخبار علاجیه

وابسته

تعارض ادله

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اخبار تعارض به زیرصفحه اخبار تعارض/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 216
 • البحث فی رسالات عشر : صفحه 384
 • الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 436، 502
 • المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 477، 489، 506
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 258
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 163، 253
 • الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 324، 332
 • بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 313، (368-369)
 • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 564، 580
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 447
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 137
 • کفایة الاصول : صفحه 502، 504
 • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 404
 • وسائل الشیعه جلد 18 : صفحه 85