پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احیای موات

وابسته

آغل، پرچین نگهداری گوسفند

منابع

  • الوسیلة الی نیل الفضیله : صفحه 133
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 73
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 38 : صفحه 68
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 14 : صفحه 590
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 249