عملکردها

احکام شرایع گذشته

از دانشنامه علوم اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «احکام شرایع گذشته» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

احکام شرایع سابق

وابسته

شرایع گذشته

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه احکام شرایع گذشته به زیرصفحه احکام شرایع گذشته/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الفوائد الحائریة : صفحه 413