پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام عبادات

اخص

اتلاف غیر مخمس، اجاره غیر مخمس، اجبار بر خمس، اجتماع خمس و زکات، احتساب خمس، احرام در لباس غیر مخمس، اخراج خمس، اذن انتقال خمس، ارفاق به مؤدی خمس، استغنای از هزینه سال، استیعاب خمس، افراط در هزینه سال، امرار معاش از خمس، انتقال خمس، انکار خمس، بخشش خمس، بخشش غیرمخمس به مسجد، برائت از خمس، بیع غیر مخمس، بینه خمس، تاخیرخمس، تارک خمس، تصرف ترکه قبل از خمس، تصرف در خمس، تصرف غیر مخمس، تعدد سبب مستحق خمس، تعیین سال خمسی، تقاص از خمس، تقدیم سال خمسی، تقسیم خمس، تکلیف خمس دهنده، توفیر سهم خمس، جهاد با مانع خمس، حج با خمس، حریت خمس دهنده، حفظ خمس، حیله در خمس، خرید با غیر مخمس، خوردن غذای تارک خمس، دست گردان خمس، دفن خمس، رساندن خمس به امام ( ع )، روایات تحلیل، زیادی حرام مختلط از خمس، زیادی خمس، سال خمسی، سرقت خمس، سهمین خمس، شرایط خمس، شرکت با سرمایه غیر مخمس، شک در خمس، شهادت به خمس، ضمان نقل خمس، عجله در اخراج خمس سود، عدالت مستحق خمس، علم اجمالی به زکات و خمس، غسل با آب غیر مخمس، غصب خمس، فوریت پرداخت خمس، قربانی از غیر مخمس، گرفتن خمس، مؤدی خمس، مال غیر مخمس، مبدأ سال خمسی، متولی خمس، مرگ کاسب در سال خمسی، مستثنیات خمس، مستحق خمس، مصرف خمس، معاشرت با تارک خمس، معامله با غیر مخمس، مقدار خمس به مستحق، موارد خمس، میانه روی در هزینه سال، نذر خمس، نصاب خمس، نماء مخمس، نماءخمس، نماز در مکان غیر مخمس، نیت خمس، هزینه نقل خمس، وجوب خمس، وصیت به خمس، وقف بر مستحق خمس، وقف خمس، وکالت در خمس، ولایت امام ( ع ) بر خمس، ولایت حضرت محمد ( ص ) بر خمس، ولایت خدا بر خمس، ولایت فقیه در خمس

وابسته

خمس ( عمل )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه احکام خمس به زیرصفحه احکام خمس/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • توضیح المسائل : صفحه 232
  • توضیح المسائل : صفحه 302
  • توضیح المسائل : صفحه 298