عملکردها

احکام تعارض

از دانشنامه علوم اسلامی

رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

احکام تعارض : احکام جاری در تعارض بین دو یا چند دلیل

احکام تعارض، احکامی است که در تعارض - مستقر یا غیر مستقر - بین دو یا چند دلیل جاری می‌شود.

قاعده کلی در تعارض غیر مستقر، جمع عرفی، و در تعارض مستقر در هنگام تعادل دو دلیل، تساقط یا تخییر، و در هنگام عدم تعادل، تمسک به دلیل راجح است.

منابع

 1. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 435
 2. دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه (455-465)
 3. فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 700
 4. فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 704
 5. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 8 : صفحه 8
 6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «احکام تعارض» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حکم تعارض

اخص

احکام تعارض غیر مستقر، احکام تعارض مستقر

وابسته

تعارض ادله، قواعد تعارض

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه احکام تعارض به زیرصفحه احکام تعارض/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 81، 502
 • اصول الاستنباط : صفحه 299، 301، 311
 • اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 13، 14، 19
 • الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 435
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 20
 • حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 406
 • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه (455-465)
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 128، 436
 • فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 753
 • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 700، 704
 • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 725، 727
 • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 368
 • منتقی الاصول جلد 7 : صفحه 308، 402
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 8 : صفحه 8
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 128، 138
 • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 128، 138