پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

احزاب قرآن : تقسیم هر جزء قرآن به چهار حزب

یکی از تقسیم‌های شکلی قرآن، تقسیم هر یک از سی جزء آن به چهار قسمت است که به هر قسمت «حزب» می‌گویند؛ بنابراین، قرآن سی جزء و 120 حزب دارد.

صبحی صالح به نقل از زرکشی در ~البرهان~ در باره تقسیم قرآن به حزب‌ها و جزءها آورده است: «اشتهار تقسیم قرآن به سی جزء، مانند اشتهار تقسیم هر حزب به ربع‌ها از طریق مدارس علمی و بعضی جاهای دیگر بوده است». احمد بن ‌حنبل در ~المسند~ خود و نیز ابوداود و ابن‌ماجه از اوس بن حذیفه نقل کرده‌اند که رسول خدا (ص) از اصحاب پرسید: قرآن را چگونه دسته‌بندی می‌کنید؟ گفتند: آن را هر سه یا پنج آیه یا هر هفت، نه، یازده یا سیزده آیه دسته‌بندی می‌کنیم. در برخی مصاحف هر جزء به دو حزب تقسیم شده است؛ بنابراین، مجموع حزب‌های قرآن به شصت حزب خواهد رسید. در این گونه مصاحف هر حزبی نیز به چهار قسمت یا چهار ربع تقسیم شده که مجموع آن‌ها 240 ربع است.

نیز ر.ک:تقسیمات شکلی قرآن.

منابع

  1. مباحث فی علوم القرآن : صفحه 98
  2. فنون الافنان فی عجائب علوم القرآن : صفحه 269
  3. تاریخ قرآن : صفحه (543-544)

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «احزاب قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حزب ( علوم قرآنی )

اعم

تقسیمات شکلی قرآن

وابسته

تعداد احزاب قرآن، علائم احزاب قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه احزاب قرآن به زیرصفحه احزاب قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 247، 250
  • تاریخ قرآن : صفحه (543-544)
  • فنون الافنان فی عجائب علوم القرآن : صفحه 269
  • مباحث فی علوم القرآن : صفحه 98
  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 407