پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"احتیاط نقلی"واژه زیر را بکار ببرید:

اصل احتیاط شرعی