پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"احتیاط عقلی"واژه زیر را بکار ببرید:

اصل احتیاط عقلی