پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اجمال نص"واژه زیر را بکار ببرید:

اجمال دلیل