پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

اجماع مسلمین : اتفاق نظر همه مسلمانان یک عصر بر امری دینی

اجماع مسلمین به معنای اتفاق همه مسلمانان یک عصر بر امری از امور دینی است؛ یعنی حتی یک نفر از مسلمانان در این مورد مخالف نیست.

مستند این اجماع نزد اهل سنت حدیث ' لا تجتمع امتی علی خطاء؛ امت من برخطا اجتماع نمی‌کنند ' می‌باشد. از نظر شیعه، چون از اجتماع همه مسلمانان یک عصر، رأی امام معصوم (ع) به دست می‌آید، این اجماع نیز حجت است.

نکته:

اصطلاح ' اجماع مسلمین '، با توجه به آن که کلمه ' اجماع ' به ' مسلمین ' اضافه شده است، ظهور در آن دارد که امام معصوم (ع) نیز در ضمن مجمعین است؛ ولی این ظهور از اصطلاح ' اجماع علمای ما ' و ' اجماع اصحاب ما ' و ' اجماع فقهای ما ' به دست نمی‌آید.

منابع

 1. فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 82
 2. مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 190
 3. المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 182
 4. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 93
 5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اجماع مسلمین» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اجماع امت ( اصول فقه )

اعم

اجماع ( اصول فقه )

اخص

اجماع امت بر دو قول، اجماع امت بر عدم علم به تکلیف، اجماع امت بر کفر

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اجماع مسلمین به زیرصفحه اجماع مسلمین/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 93، 179
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 191
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 289
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 126، 127، 160، 246، 264، 269
 • التمهید فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 135
 • الجامع لاحکام القرآن جلد 1 : صفحه 80
 • الذریعة الی اصول الشریعة جلد 2 : صفحه 169
 • اللمع فی اصول الفقه : صفحه 246
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 4 : صفحه 35، 50، 100، 207
 • المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 583
 • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 182
 • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 82
 • مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 190
 • منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 298