پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اجماع امت ( اصول فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

اجماع مسلمین