پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اجماع مستند"واژه زیر را بکار ببرید:

اجماع مدرکی ( اصول فقه )