پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اجماع مدرکی ( اصول فقه ) : اتفاق نظر فقها با وجود دلیل قابل استناد در مسئله

اجماع مدرکی، مقابل اجماع تعبدی می‌باشد و عبارت است از اتفاق علما در مسئله‌ای که در مورد آن دلیل یا اصلی وجود دارد و علم یا احتمال آن هست که اتفاق کنندگان به آن دلیل یا اصل به عنوان مدرک نظر خود استناد نموده باشند.

اجماع مدرکی فاقد اعتبار و ارزش است، زیرا حجیت آن بستگی به اعتبار مدرک آن دارد؛ یعنی باید به اصل مدرک و مستند حکم مراجعه کرد و در صورت اعتبار مدرک، براساس آن عمل نمود.

منابع

 1. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه (53-54)
 2. مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 195
 3. انوار الاصول جلد 2 : صفحه 406
 4. منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 201
 5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اجماع مدرکی ( اصول فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اجماع مستند

اعم

اجماع ( اصول فقه )

وابسته

اجماع تعبدی ( اصول فقه )، مستند اجماع

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اجماع مدرکی ( اصول فقه ) به زیرصفحه اجماع مدرکی ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه (53-54)
 • الذریعة الی اصول الشریعة جلد 2 : صفحه 169
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 4 : صفحه 193
 • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 406، 476
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 148
 • فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 46
 • مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 195
 • مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 183
 • منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 201